هیدروگرافیک در 6 مرحله انجام میشود.
مرحله 1 چاپ فیلم
مرحله 2 کوت ماده ی اولیه
مرحله 3  فعال سازی
مرحله 4 انتقال جوهر
مرحله5 پروسه ی شستشو
مرحله6 کوتینگ ماده ی شفاف