مراحل هیدروگرافیک

هیدروگرافیک در 6 مرحله انجام میشود.
مرحله 1 چاپ فیلم
مرحله 2 کوت ماده ی اولیه
مرحله 3  فعال سازی
مرحله 4 انتقال جوهر
مرحله5 پروسه ی شستشو
مرحله6 کوتینگ ماده ی شفاف


مرحله 1 چاپ فیلم: در ابتدا باید طرح بر روی فیلم چاپ شود و در نهایت این طرح بر روی یک سطح منتقل می شود. طرح ها در کیفیت بالا و بر روی فیلم محلول در آب چاپ می شوند.

water transfer printing

مرحله 2 کوت ماده ی اولیه: در این مرحله ماده ی اولیه بر روی جسم کوت می شود.

مرحله 3  فعال سازی: در طول این پروسه طرح بر روی سطح آب قرار می گیرد. فیلم یک مرتبه حل می شود طرح که به مایع تبدیل شده است بر روی سطح آب شناور می شود.

مرحله 4 انتقال جوهر: در مرحله بعد طرح در آب بر روی سطح جسم منتقل می شود. برای اینکار اجسام در آب غوطه ور می شوند که از یک بازوی فروبرنده ی اتوماتیک استفاده می شود. سپس لایه ی طرح که به صورت مایع درآمده است بر روی سطح جسم غوطه ور شده با نیروی طبیعی آب منتقل می شود.

مرحله5 پروسه ی شستشو: در این مرحله اجسام غوطه ور شده با ماشین شستشو اتوماتیک شسته می شود. ماشین سطح طرح را در تحت حرارت از پیش گرم شده شستشو می دهد در نتیجه بر روی طرح تاثیر می گذارد.

water transfer printing

مرحله6 کوتینگ ماده ی شفاف: در این مرحله یک ماده ی شفافی بر روی جسم کوت می شود که باعث پایداری چاپ می شود. بعد از خشک شدن اجسام این مرحله بر روی آنها انجام می شود.

water transfer printing
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید