خیر ، حتما دستگاه نیاز دارید ، بله ما به همه جا ارسال میکنیم